2019 Exhibitor list

STT EXHIBITOR NAME
TÊN DOANH NGHIỆP
BOOTH POSITION
VỊ TRÍ GIAN HÀNG
EXIBITIT PROFILE
LĨNH VỰC TRƯNG BÀY
1 KEITI(Korea Environmental Industry & Technology Institute)  KEITI develop environmental technology and supports companies with outstanding environmental technologies so that they can expand their business and at home and abroat/ Phát triển công nghệ môi trường và hỗ trợ các công ty có công nghệ môi trường nổi bật để họ phát triển kinh doanh trong và ngoài nước
2 KEITI Research Park
3 Lidwater Co., Ltd. KEITI Water Circulation Infiltration Storage Tank Manufacturer and Engineering Services/Nhà sản xuất và dịch vụ kỹ thuật bể chứa nước tuần hoàn
4 PNC CO.,LTD. KEITI Our work range is from sale, manufacture, design, construction to follow-up management of 『Air filtration technology, Clean room facility, and Total heat exchanger equipment./ Bán, sản xuất, thiết kế, xây dựng đến quản lý theo dõi Công nghệ lọc khí, thiết bị phòng sạch và thiết bị trao đổi nhiệt tổng.
5 Clean water business division of Gyeongju-si Local gov. KEITI sewage disposal /
xử lý nước thải
6 GRAEKOREA Co., Ltd. KEITI Possession technology: Non-combustible, heat insulation, heat shield, soundproof paint and soil hardener, scattering dust prevention method manufacturing method/ Công nghệ sở hữu: Không cháy, cách nhiệt, lá chắn nhiệt, sơn cách âm và làm cứng đất, phương pháp sản xuất chống bụi phân tán
7 DONGMYUNG ENT. CO., LTD. KEITI Comprehensive environment pollution prevention systems in areas such as water, air, soil, groundwater and the marine environment. / Hệ thống phòng ngừa ô nhiễm môi trường toàn diện trong các lĩnh vực như nước, không khí, đất, nước ngầm và môi trường biển.
8 DONG-IL CANVAS ENGINEERING CO.LTD KEITI De-water equipment and chemicals / Thiết bị khử nước và hóa chất
9 BURIM IND.MACHINERY CO.,LTD KEITI Eco-friendly incombustible inorganic foam board & its production system;  Aluminum Alloy & Recycling Plant; Lead Recycling Plant; Battery Manufacturing Plant;  Air Pollution Treatment; – Industrial Machinery. /Tấm xốp vô cơ không cháy thân thiện với môi trường & hệ thống sản xuất của nó;  Nhà máy tái chế và hợp kim nhôm;  Nhà máy tái chế chì;  Nhà máy sản xuất pin;  Xử lý ô nhiễm không khí;  Máy móc công nghiệp
10 SAMSUNG MEASURING CO. KEITI Manufacturing and providing measuring devices and flowmeters. /Sản xuất và cung cấp các thiết bị đo và lưu lượng kế
11 SANGWON MACHINERY CO.,LTD. KEITI Direct combustion system and a catalytic combustion system which burn and remove volatile organic compounds (VOC).  Proprietary horizontal rotary distribution heat recovery combustion deodorization system (RTO)./ Hệ thống đốt trực tiếp và hệ thống đốt xúc tác đốt cháy và loại bỏ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). Hệ thống khử mùi đốt cháy phân phối quay ngang độc quyền (RTO).
12 SHINWOO Co., Ltd. KEITI Prevents water pollution and river contamination to protect human health, intensively fosters environmentally-friendly business for farming facilities/ Ngăn ngừa ô nhiễm nước và ô nhiễm sông để bảo vệ sức khỏe con người, tăng cường thúc đẩy kinh doanh thân thiện với môi trường cho các cơ sở nông nghiệp
13 Econity KEITI provide the total service of water and wastewater treatment process including the manufacture of membrane fibers, its complete products such as cassettes and modules from the purchase of raw material, process design/engineering, build, operation & maintenance (O&M). /cung cấp toàn bộ dịch vụ xử lý nước và nước thải bao gồm sản xuất sợi màng, các sản phẩm hoàn chỉnh của nó như băng cassette và mô-đun từ việc mua nguyên liệu thô, thiết kế quy trình / kỹ thuật, xây dựng, vận hành & bảo trì (O & M)
14 ECOSET CO.,LTD KEITI dewatering system and intake facility system, and supplies ultraviolet (UV) disinfection system for various applications.
hệ thống khử nước và hệ thống cơ sở tiếp nhận, và cung cấp hệ thống khử trùng bằng tia cực tím (UV) cho các ứng dụng khác nhau.
15 YEON engineering KEITI Sterilization / Pesticide removal / Deodorization water / Khử trùng / Loại bỏ thuốc trừ sâu / Nước khử mùi
16 Insun Motors Co,.Ltd. KEITI recycle scrap after remove 4 elements(glass, rubber, plastic, seat), Our scrap products delivered casting companies.
tái chế phế liệu sau khi loại bỏ 4 yếu tố (thủy tinh, cao su, nhựa, ghế ngồi), sản phẩm phế liệu của chúng tôi giao cho các công ty đúc
17 Coating Korea KEITI anufacturing technology of polyethylene coating steel pipe with improved joint for water work./công nghệ sản xuất ống thép phủ polyetylen với khớp nối được cải tiến cho công việc nước
18 Taeyoung E&C KEITI environment business field;  construction of water supply and wastewater treatment, incinerator, bio gas plant, waster-to-energy plant. /lĩnh vực kinh doanh môi trường; xây dựng hệ thống cấp nước và xử lý nước thải, lò đốt, nhà máy khí sinh học, nhà máy năng lượng.
19 P&I Human Korea Co., Ltd. KEITI specialized in Non-point pollutant sources treatment and rainwater harvesting system. /chuyên ngành xử lý nguồn ô nhiễm không điểm và hệ thống thu hoạch nước mưa.
20 HUVIS WATER
CORPORATION
KEITI Provision of systems, membranes, and O&M services necessary for pure/wastewater treatment, wastewater reuse, seawater desalination, etc. in various industry sectors such as nuclear power/thermal power, petro-chemicals, electronics, etc. / Cung cấp hệ thống, màng và các dịch vụ O & M cần thiết cho xử lý nước thải / nước thải, tái sử dụng nước thải, khử mặn nước biển, vv trong các ngành công nghiệp khác nhau như năng lượng hạt nhân / nhiệt điện, hóa dầu, điện tử, v.v.
21 DAEYANG E&I CO., LTD. KEITI RTO: The regenerative thermal oxidizer(RTO), FRTO: The flameless regenerative thermal oxidizer(FRTO), ARECA V: ARECA V is an all-in-one type small VOCs treatment system / RTO: Các chất oxy hóa nhiệt tái sinh (RTO), FRTO: Chất oxy hóa nhiệt tái tạo không cháy (FRTO), ARECA V là một hệ thống xử lý VOC nhỏ loại tất cả trong một
22 ONNURI K1 WATERPROOFING CO.,LTD. KEITI eco-friendly waterproof material called ECO-K / Vật liệu chống thấm thân thiện với môi trường K-eco
23 KORA – Korea Resource Circulation Service Agency 36, 38,
45, 46
Plastic raw materials – Recycled pellet, Final product made of recycled plastic films(vinyl) / Nguyên vật liệu –  Viên tái chế, Sản phẩm cuối cùng được làm từ màng nhựa tái chế
24 Michigan Technology 47 DAF: Remove SS, surfactant, algae, oil in water.
DOF: Remove things like DAF, and dissolved organics, BOD, COD, color, odor etc.
DAF: loại SS, chất hoạt động bề mặt, tảo, dầu trong nước.
DOF: loại bỏ những thứ giống DAF, chất hữu cơ hòa tan, BOD, COD, màu, mùi, vv
25 ChunghaeENV Co.,Ltd 48 engaged in the design and construction of sewage and sewage systems, new renewable energy business/Tham gia vào việc thiết kế và xây dựng hệ thống xử lý nước, kinh doanh năng lượng tái tạo
26 SAMICK TECH CO.,LTD. 49 machine tool peripherals and supplies products to major machine tool manufacturers in Korea and Japan / Thiết bị ngoại vi máy tính và chuyên cung cấp cho các nhà sản xuất máy công cụ lớn tại Hàn Quốc và Nhật Bản
27 SAMCHULLY CARBOTECH
VIETNAM CO., LTD.
50  Activated carbon / Than hoạt tính
28 WEKOTEC Co.,Ltd 51 Water Quality monitoring system / Hệ thống giám sát chất lượng nước
29 Ceracomb Co., Ltd 52 substrate, catalysts and emission reduction system / Chất nền, chất xúc tác và hệ thống giảm phát thải
30 BLUEWIN CO., LTD. 53 Wastewater treatment with a unique renovated Nano-Bubble technology / Xử lý nước thải bằng công nghệ Nano-Bubble độc đáo
31 KOREA ENVIRONMENTAL
INDUSTRY ASSOCIATION
( KEIA)
54 promote the Korean environmental business overseas / Thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc tại nước ngoài
32 TESTONIC Co.,Ltd 55 Airmax Clean mat / Thảm sạch Airmax
33 BKT Co., Ltd 56 a waste oil refiner and solution provider for water and energy / nhà cung cấp giải pháp và máy lọc dầu thải cho nước và năng lượng
34 CLEAN AIR TECH CO., LTD. 01-06 Dust collector, Ultranano filter
/ Máy thu bụi, máy hút bụi nano
35 CK World Co., Ltd. 02 Clear solution for fine dust / Giải pháp cho bụi mịn
36 CTA Co., Ltd. 03 Probe type sensor with fast sensing speed, Chemical Leak Detection Tape /  Cảm biến thăm dò với tốc độ cảm biến nhanh, Băng phát hiện rò rỉ hóa chất
37 BL PROCESS / Đông Hải 04 Water quality on-line analyzer for surface, waste and pure water field / Máy quan trắc online chất lượng nước bề mặt, nước thải và nước tinh khiết
38 HANSO INC 05 Low-Temperature Catalyst based on Metal Oxides, Chemical Adsorbents,…/ Chất xúc tác nhiệt độ thấp làm giảm ô nhiễm dựa trên các oxit kim loại, chất hấp phụ hóa học
39 SANGWON EnC CO., Ltd. 07 Advanced Water Treatment Technology by spiral vortex SBR process, Spiral Vortex ACS Technology, Manufacturing Production Technology of Spiral Vortex Turbine / Công nghệ xử lý nước tiên tiến bằng quy trình SBR xoắc ốc, công nghệ ACS xoắn ốc, công nghệ sản xuất tua bin xoắn ốc
40 ACEN Co.,Ltd. 08 portable mobile odor measurement equipment / thiết bị đo mùi di động
41 KECO – Korea Environment Corporation 09-10 Management of Ambient Air Quality and Environment – Stack Tele-Monitoring System(TMS, CleanSYS) /  Quản lý chất lượng môi trường không khí và môi trường xung quanh – Hệ thống giám sát Tele
42 DONGWOO OPTRON CO.,LTD. the first flue gas analyzer in Korea / Máy phân tích khí thải đầu tiên tại Hàn Quốc
43 DOOTAIT technology company that specializes in SI field and provides service in Environmental Energy, Smart Factory, MES, Facility control/Manufacturing logistics / Công ty công nghệ chuyên về SI và cung cấp các dịch vụ về năng lượng môi trường, nhà máy thông minh, MES, Kiểm soát cơ sở, hậ cần sản xuất
44 DASANSM CO.,LTD. 09- 10 measure of chimney discharge monitoring / biện pháp giám sát xả khói
45 DOOILL TECH Co., Ltd environmental measuring instruments, atmospheric and water quality TMS data collectors, integrated control systems, flow meter and TMS solutions / Dụng cụ đo lường môi trường, bộ thu thập dữ liệu TMS chất lượng nước và khí quyển, các hệ thống điều khiển tích hợp đồng hồ đo lưu lượng và các giải pháp TMS.
46 TECHNOBIO 11 eco-friendly fuel additive (brand: Power-Z) for the ship and automobile fuel / phụ gia nhiên liệu thân thiện với môi trường (nhãn hiệu Power-Z)  cho tàu biển và oto
47 KOREA DIGITAL CO., LTD 12 industrial sensor / Cảm biến công nghiệp
48 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT – MÔI TRƯỜNG MECIE 60,61 Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục / A continuous automatic emission monitoring system
49 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚC 40-43 Hệ thống lọc bụi, lọc nước công nghiệp và phụ kiện
50 Công ty CP SOS Môi trường
TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
62 SP xử lý ô nhiễm dầu và hóa dâu tràn vãi; Thiết bị vớt váng dầu mỡ cho xử lý nước thải; Ứng phó khẩn cấp sự cố môi trường
51 Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam ( ICHECK)
CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK
63 • + Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch (GS1)
• + Dịch vụ thông tin thương phẩm
• + Dịch vụ đăng ký mã nội bộ iCheck (gồm mã số mã vạch nội bộ + mã Qr code)
• + Dịch vụ tem xác thực iCheck (chống giả, bảo hành điện tử, chống tràn hàng)
• + Tem truy xuất nguồn gốc QR code
52  Hiệp hội bảo vệ môi trường Trung Quốc (CAEPI)
China Association of Environmental Protection Industry
14 Providing services: provide information on technologies, equipments and market; issue certificate environmental products
Cung cấp dịch vụ: cung cấp thông tin về công nghệ, thiết bị và thị trường; cấp giấy chứng nhận sản phẩm môi trường
53 Công ty TNHH Hùng Dũng
Hung Dung Company Limited
57 Đèn LED highbay, LED Floodlight, LED Modul, LED Panel
54 Công ty Cổ phần nhựa NAACO
NAACO PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
58 Tấm lợp lấy ánh sáng
55 Công ty TNHH TM&DV Nội thất Vũ Gia Door 59  sản phẩm cửa thép vân gỗ, giải pháp thay thế cho gỗ tự nhiên
56 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai 65 Cấu kiện bê tông dự ứng lực cho nhà công nghiệp, dân dụng, giao thông; Tấm tường Acotec – Xuân Mai
57 Công ty Cổ phần LUMI Việt Nam 66 Nhà thông minh, SP trưng bày: Công tắc, HC, Ỉ, Cảm biến chuyển động, Cảm biến hồng ngoại, Âm thanh đa vùng, Cảm biến cửa …
58 Công ty Cổ phần Premier Cleantech Việt Nam
Vietnam Premier Cleantech JSC
67 – Sơn phủ cách nhiệt cho các vật liệu và công trình ThermaCoat
– Sơn phủ cách nhiệt cho kính ThermaCool
– Dung dịch làm sạch dầu mỡ, xử lý nước thải BioPur
59 Công ty Cổ phần Công nghệ chiếu sáng và tiết kiệm điện (TAB)
POWER SAVING AND LIGHTING TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
68 Các loại Đèn led: Đèn đường; đèn nhà xưởng; đèn led âm đất, đèn Led âm nước, đèn spotlight…
60 Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Năng lượng Mặt trời Bách Khoa (Solar BK) 72 Nước nóng năng lượng mặt trời
công nghiệp và gia đình, điện năng lượng mặt trời, solar farm, wind farm, sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời
61 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Thương Mại Minh Cường 73 Mô hình kết cấu thép, lưới thép Hàn, lồng thép trữ hàng
62 Công ty TNHH Thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Thăng Long Vela 74 Thiết bị vệ sinh
63 Công ty TNHH XNK và Thương mại Đông Thành 75 sản xuất dây điện, cáp điện, cáp tín hiệu
64 Công ty cổ phần giải pháp quốc tế ABE 78 Phân phối và thi công giải pháp sơn phủ nano trên kính cách nhiệt nhập khẩu từ Nhật Bản, giúp chống nóng, giảm nhiệt, giảm hiệu ứng nhà kính bảo vệ sức khỏe con người và bảo vệ môi trường
65 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Lạc Việt 79 Sơn chống nóng adgreencoat; Gỗ nhựa ngoài trời Nhật Bản
66 Công ty TNHH Công nghệ mới tiết kiệm năng lượng Hoàng Ngọc (JIKO) 80 Máy nước nóng năng lượng nhiệt không khí thông minh công nghệ mới ( Heatpump) Jiko và bồn chứa nước bảo ôn Inox
67 Công ty CP xây lắp và phát triển thương mại HD 81 Sản phẩm trần nhôm Việt
68 Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ in 3D Việt Nam 82 Tự động hóa, in khuôn đúc, khuôn betong,…
Trưng bày: Máy in 3D, các sản phẩm in 3D
69 Công ty TNHH Đầu tư, Sản xuất và Phát triển Tín Phát 83 Cung cấp Thiết bị vệ sinh