Ban tổ chức

Cơ quan bảo trợ:

– Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE)

– Hiệp Hội Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEIA)

– Viện Công nghệ Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI)

– Cục Dịch vụ Tuần hoàn Tài nguyên Hàn Quốc ( KORA)

Đơn vị tổ chức:

– Joong-Ang Enviro Enegry – Hàn Quốc

– Công ty CP Tổ chức Sự kiện và Hội chợ Toàn Cầu (GLOBALEXPO)

Đơn vị phối hợp thực hiện:

– Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường (CPECO)

– Viện nghiên cứu Tài nguyên và Biến đổi khí hậu (HUNRE)

Đối tác truyền thông:

– Tạp chí Môi trường

– Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống

– Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường